Verzuimbegeleiding door
de bedrijfsartsen van BedrijfsartsPlus

Is een van je medewerkers arbeidsongeschikt, dan krijg je meestal te maken met de (bedrijfs)arts en verzuimbegeleiding. Vaak komt de bedrijfsarts in beeld bij verzuim dat 6 weken duurt voor een probleemanalyse. Hierin staat waarom de werknemer niet kan werken, wat de mogelijkheden zijn om het werk snel te hervatten en wanneer de werknemer kan starten.

Inzetbaarheid en hervatting werkzaamheden

Bij de verzuimbegeleiding hanteren onze artsen de NVAB-richtlijnen. Deze betrekken zij in hun advies bij voorkeur bij de visie over de casus van de werkgever (deze zin begrijp ik niet helemaal? De richtlijnen bij de visie over de casus?). We gaan ervan uit dat werknemer en werkgever met behulp van de medische deskundigheid van onze bedrijfsarts tot een snelle hervatting van de werkzaamheden in de eigen functie komen.

Het recept voor verzuimbegeleiding van BedrijfsartsPlus:

Verzuim van een medewerker kan allerlei redenen hebben. Verzuim is gedrag. Een werknemer blijft niet zomaar thuis. Een tevreden werknemer die voldoende wordt uitgedaagd, een prettige werkrelatie heeft met manager  en collega’s en voldoende waardering krijgt, werkt langer door. In overleg met  de werkgever kan verzuim vaak worden voorkomen. Ervaart  een werknemer voldoende veiligheid op de werkplek, dan kun je  storende factoren die kunnen leiden tot verzuim bespreekbaar maken Verzuim is vaak een gezonde reactie op een ongezonde situatie. Hervatting van het eigen werk door de werknemer gaat sneller wanneer bovenstaande voorwaarden zijn gewaarborgd.

De artsen van BedrijfsartsPlus beoordelen de mate waarin een werknemer niet meer in staat is zijn eigen werk uit te voeren. Zij geven advies over een aangepaste inzet met bijvoorbeeld een aanpassing in het takenpakket van de werknemer. Uitgaande van de medische verantwoorde mogelijkheden. Wanneer nodig adviseert hij een opbouwschema naar volledige hervatting van de eigen functie van de werknemer.

De adviezen naar aanleiding van een consult, zijn binnen uiterlijk 48 uur  in de BedrijfsartsPlusAgenda te downloaden. De werknemer krijgt hetzelfde advies toegestuurd.

De bedrijfsarts vraagt regelmatig informatie op bij de behandelaar van de werknemer. Om werkhervatting van de werknemer te bespoedigen. Of omdat hij informatie nodig heeft over de diagnose of de behandeling. De werknemer gaat akkoord met het inwinnen van deze informatie door het ondertekenen van een gespecificeerde machtiging. Deze wordt door onze backoffice aan de medewerker gestuurd. Na akkoord van de werknemer vragen wij de informatie op bij de behandelaar. Zo kan de arts een duurzaam advies geven aan werknemer en werkgever.

In het traject vanaf de ziekmelding spelen werkgever en werknemer een hoofdrol. De verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij werknemer en werkgever. De bedrijfsarts is de adviseur van beide partijen waar het gaat om de medische factoren van het verzuim.

Voorkomen is beter dan genezen. Onze bedrijfsartsen staan klaar bij ziekte en verzuim, maar nog liever sluiten wij eerder aan om uitval van medewerkers te voorkomen. Wij adviseren bij ziekte of beperkingen van medewerkers, maar kijken ook naar mogelijke knelpunten binnen een organisatie die een rol kunnen spelen bij verzuim.

Wet verbetering Poortwachter: werknemer en werkgever verantwoordelijk

Werknemers en werkgevers moeten zich bij verzuimhouden aan de regels binnen de Wet verbetering Poortwachter. Meer over deze wet staat op de website van het ministerie van SoZaWe

Continue opleiding en strikte kwaliteitsbewaking

We hechten veel belang aan de kwaliteit, de integriteit en een effectief en voldoende onderbouwd inzetbaarheidsadvies aan werkgever en werknemer. Om dat te waarborgen, nemen onze bedrijfsartsen deel aan de voor hen verplichte (bij)scholingen en bijeenkomsten voor intercollegiale toetsing.

Bedrijfsartsen in opleiding

Onze bedrijfsartsen in opleiding werken onder supervisie van een bedrijfsarts die een opleiding tot praktijkopleider met succes heeft afgesloten. Deze praktijkopleider heeft inzage in de dossiers die de bedrijfsarts in opleiding heeft samengesteld. Hij is continu op de hoogte van de adviezen die de bedrijfsarts in opleiding aan werkgever en werknemer geeft.

Arboartsen

Onze arboartsen werken onder supervisie van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts controleert één keer per kwartaal tien  dossiers van de arboarts. Zij beoordeling bespreekt hij  met de arboarts tijdens een driemaandelijkse supervisie. De bedrijfsarts let met name op de inhoud van het advies. Het direct (of spoedig?) hervatten van de werkzaamheden in de eigen functie  moet onderdeel van het advies zijn. Daarnaast is de-medicaliseren en de toepasbaarheid van het advies  onderdeel van elk supervisiegesprek. De arboarts is continu bezig met scholing en training op basis van een door hem zelf geformuleerde nulmeting. Naar aanleiding daarvan kopen wij voor de arts scholing op maat  in.

Arts voor controle en ontwikkeling

BedrijfsartsPlus heeft een arts die zich volledig bezighoudt met controle en ontwikkeling. Deze arts stelt de kennisbank samen en ondersteunt de andere artsen met richtlijnen en protocollen die leidend zijn voor de te geven adviezen.

Arbeidsongeschiktheid beoordelen door bedrijfsarts

Arbeidsongeschiktheid van werknemers ontstaat vaak door werkgerelateerde zaken in combinatie met privéomstandigheden. De gezondheidsproblemen zijn meestal een gezonde reactie op een ongezonde situatie. Met een concrete vraag van de werkgever en na een consult met de werknemer stelt een van onze artsen een werkhervattingsadvies samen.

Hervatting werk en re-integratie

Als een werknemer ziek is, dan moet je er samen met de werknemer en de bedrijfsarts alles aan doen om de werknemer spoedig aan het werk te krijgen. In de eigen functie heeft de voorkeur. Als dit niet kan, dan kijken we naar een andere baan binnen je bedrijf of bij een andere werkgever. Het inzetten op spoedige terugkeer staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Dit kunnen wij doen:

  1. Inventariseren van de beperkingen.
  2. Beoordelen van de behandeling.
  3. Afspraken maken over hervatting in de eigen functie.

De voordelen van BedrijfsartsPlus:

  • Altijd antwoord de vraag
  • Resultaatgerichte medische verzuimbegeleiding
  • Advies en tips over preventie
  • Landelijk netwerk op ruim 30 locaties
  • Spreekuur in de buurt en altijd bereikbaar
  • 24/7 consulten online inplannen

Wat kunnen voor jouw bedrijf betekenen? Bel 085-8773170 en we vertellen je er alles over.

keyboard_arrow_up
× Chat via WhatsApp